Tìm hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của chỉ huy phó khu vực

Tìm hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của chỉ huy phó khu vực

Giúp Chỉ huy Trưởng tổng hợp báo cáo tuần, tháng, quý, sáu tháng, một năm. Thống kê đủ số liệu nhân viên bỏ việc, nghỉ phép.

Tìm hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của chỉ huy phó khu vực

Tìm hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của chỉ huy phó khu vực

Nhiệm vụ:
Có trách nhiệm giúp Chỉ huy Trưởng trong việc kiểm tra chất lượng bảo vệ tại các mục tiêu đồng thời đề xuất Chỉ huy Trưởng những biện pháp khắc phục những hạn chế tại các mục tiêu, báo cáo tăng giảm, đề xuất bổ sung thay thế.
Giúp Chỉ huy Trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra các mục tiêu trực tiếp điều hành việc kiểm tra chéo.
Giúp Chỉ huy Trưởng tổng hợp báo cáo tuần, tháng, quý, sáu tháng, một năm. Thống kê đủ số liệu nhân viên bỏ việc, nghỉ phép.
Quyền hạn:
Chỉ huy Phó thực hiện các quyền của Chỉ huy Trưởng khi Chỉ huy Trưởng vắng mặt và phải được Chỉ huy Trưởng ủy quyền bằng văn bản.