Tìm hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của chỉ huy khu vực

Tìm hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của chỉ huy khu vực

Nắm chắc sự biến động quân số của các mục tiêu như: nghỉ việc, tự ý bỏ việc, nghỉ phép, chủ động thay thế bổ sung kịp thời để mục tiêu hoạt động tốt, quản lý mục tiêu mới triển khai, báo cáo mục tiêu bị cắt, đánh giá tìm nguyên nhân bị cắt.

Tìm hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của chỉ huy khu vực

Tìm hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của chỉ huy khu vực

Nhiệm vụ:
Chỉ huy trưởng có nhiệm vụ điều hành các hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ trong phạm vi khu vực mình quản lý, phải chịu trách nhiệm trước Phòng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ về mọi hoạt động của mình tại khu vực.
Có trách nhiệm xây dựng phương án bảo vệ phù hợp với từng mục tiêu cụ thể trình Phòng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ phê duyệt.
Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phương án bảo vệ được duyệt. Kiểm tra đôn đốc nhân viên cấp dưới thực hiện phương án đó có hiệu quả.
Triển khai tinh thần chỉ đạo của Phòng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ và các văn bản có liên quan đến tận các Cán Bộ Nhân Viên bảo vệ vào chiều thứ hai hàng tuần và báo cáo kết quả triển khai về phòng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ.
Giúp Phòng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ trong công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ cấp đội. Đề xuất bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ do mình trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm trước Phòng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ về việc đề xuất của mình.
Thường xuyên nắm chắc chất lượng hoạt động tại các mục tiêu. Đồng thời tham mưu cho Ban Giám Đốc để chỉ đạo nâng cao chất lượng bảo vệ.
Nắm chắc sự biến động quân số của các mục tiêu như: nghỉ việc, tự ý bỏ việc, nghỉ phép, chủ động thay thế bổ sung kịp thời để mục tiêu hoạt động tốt, quản lý mục tiêu mới triển khai, báo cáo mục tiêu bị cắt, đánh giá tìm nguyên nhân bị cắt.
Hàng tháng phải tiếp xúc Chủ Quản để nghe nhận xét, phải có biên bản và báo cáo về phòng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ. Đánh giá chất lượng bảo vệ của Chủ Quản kịp thời báo cáo Phòng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ bằng văn bản trước ngày 25 hàng tháng.
Đối với mục tiêu mới triển khai và mục tiêu phức tạp thì việc tiếp xúc Chủ Quản phải thường xuyên và báo cáo Ban Giám Đốc Kỹ Thuật Nghiệp Vụ sau 24h khi kết thúc việc tiếp xúc.
Củng cố xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn khu vực, duy trì tốt chế độ họp báo cáo tuần, họp báo cáo tháng theo quy định. Thực hiện nghiêm túc chế độ thỉnh thị báo cáo, báo cáo thường xuyên, báo cáo đột xuất, phải có lịch công tác tuần của Ban Chỉ huy và lịch công tác phải được duyệt của Ban Giám Đốc.
Đề xuất Ban Giám Đốc những khó khăn vướng mắc ở các mục tiêu thuộc khu vực mình quản lý và đưa ra những giải pháp thích hợp cho từng mục tiêu đó.
Quyền hạn:
Chỉ huy Trưởng có quyền điều động nhân viên từ mục tiêu này sang mục tiêu khác trong cùng một khu vực.Trước khi thực hiện quyền này phải làm báo cáo đề xuất trình Phòng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ phê duyệt mới được ra quyết định.
Có quyền đề xuất Phòng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ xem xét bổ nhiệm Đội Trưởng, Đội phó, Ca Trưởng. Việc báo cáo đề xuất phải tóm tắt quá trình công tác của người được bổ nhiệm và phải chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về chất lượng cán bộ được bổ nhiệm (Việc bổ nhiệm Cán Bộ, Đội Trưởng, Đội Phó, Ca Trưởng phải có trong quy hoạch).
Có quyền đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với Cán Bộ, nhân viên thuộc quyền. Việc đề xuất phải bằng văn bản và có hồ sơ kèm theo.
Có quyền đề xuất cấp trên trong việc chuyển trả nhân viên vi phạm về Công ty để huấn luyện lại.
Có quyền tạm đình chỉ 24h đối với Cán Bộ, nhân viên vi phạm đặc biệt nghiêm trọng và báo cáo ngay cho Ban Giám Đốc Kỹ Thuật Nghiệp Vụ biết lý do tạm đình chỉ và xin ý kiến chỉ đạo việc báo cáo phải bằng văn bản. Được quyền kiểm tra, lập biên bản các trường hợp vi phạm và có quyền ra quyết định xử phạt đến 200.000 đ (Hai trăm ngàn đồng).
Có quyền giải quyết các sự số xảy ra tại các mục tiêu kết quả xử lý phải báo cáo về Ban Giám Đốc bằng văn bản. Đối với những sự cố lớn mang tình chất phức tạp thì phải kịp thời báo cáo ngay cho Ban Giám Đốc bằng điện thoại hoặc bằng văn bản.
Có quyền ủy quyền cho cấp phó thay mình điều hành mọi công việc khi mình vắng mặt (việc ủy quyền phải bằng văn bản).