Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của phó trưởng phòng nghiệp vụ bảo vệ

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của phó trưởng phòng nghiệp vụ bảo vệ

Thay mặt Trưởng phòng trực tiếp kiểm tra tại các khu vực, các mục tiêu, phải báo cáo bằng văn bản có đánh giá nguyên nhân làm được và những hạn chế và đề ra phương pháp khắc phục những yếu kém.

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của phó trưởng phòng nghiệp vụ bảo vệ

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của phó trưởng phòng nghiệp vụ bảo vệ

Phó Phòng Nghiệp vụ Bảo vệ là người tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng nên có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ mọi công việc khi được Trưởng phòng phân công giao việc. Kết quả công việc phải được báo cáo đầy đủ bằng văn bản cho Trưởng phòng biết để chỉ đạo.
Thay mặt Trưởng phòng trực tiếp kiểm tra tại các khu vực, các mục tiêu, phải báo cáo bằng văn bản có đánh giá nguyên nhân làm được và những hạn chế và đề ra phương pháp khắc phục những yếu kém.
Giúp Trưởng phòng xây dựng các kế hoạch, định hướng công tác. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch đó. Giúp Trưởng phòng đánh giá chất lượng hoạt động của toàn lực lượng.
Giúp Trưởng phòng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng kiện toàn bộ máy, Cán bộ Chỉ huy cấp đội.
Giúp Trưởng phòng làm tốt công tác thỉnh thị báo cáo, kể cả báo cáo thường xuyên và báo cáo đột xuất theo quy định.
Quyền hạn:
Các Phó phòng kỹ thuật nghiệp vụ bảo vệ có quyền như Trưởng phòng nhưng chỉ khi Trưởng phòng vắng mặt và phải được sự ủy quyền của Trưởng phòng bằng văn bản.