Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của đội trưởng bảo vệ

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của đội trưởng bảo vệ

Thường xuyên kiểm tra các vị trí, các mục tiêu mà mình quản lý, qua công tác kiểm tra kịp thời, uốn nắn, nhắc nhở các vi phạm nhỏ.

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của đội trưởng bảo vệ

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của đội trưởng bảo vệ

Nhiệm vụ:
Đội Trưởng chuyên trách và kiêm nhiệm có nhiệm vụ thừa lệnh Chỉ huy khu vực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ điều hành, quản lý mục tiêu, quản lý quân số, quản lý công cụ hỗ trợ và các phương tiện phục vụ khác.
Xây dựng kế hoạch tuần, tháng trình Chỉ huy khu vực phê duyệt, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Mặt khác phải triển khai kịp thời các văn bản của Giám Đốc ban hành và văn bản của Phòng Thuật Nghiệp Vụ đến các nhân viên thuộc quyền mình quản lý.
Thường xuyên kiểm tra các vị trí, các mục tiêu mà mình quản lý, qua công tác kiểm tra kịp thời, uốn nắn, nhắc nhở các vi phạm nhỏ. Mặt khác, phải lập biên bản những vi phạm về nội quy,quy chế của Công ty báo cáo Đề xuất Chỉ huy Trưởng xử lý.
Duy trì họp đội mỗi tháng một lần để sơ kết công tác tháng, triển khai công tác tháng tới. Nhận xét, đánh giá những mặt mạnh, mặt hạn chế trong tháng.
Tiếp xúc chủ quản để trao đổi thông tin hai chiều. Tiếp xúc phải có biên bản và báo cáo Chỉ huy tòan bộ nội dung tiếp xúc. Mặt khác phải triển khai tinh thần đó cho tất cả nhân viên nơi mục tiêu mình tiếp xúc.
Phân công lịch trực cho nhân viên bảo vệ tại mục tiêu một cách hợp lý, tuyệt đối tránh tình trạng phân công theo tình cảm cá nhân.
Riêng Đội Trưởng kiêm nhiệm ngoài những nhiệm vụ trên thì phải trực như nhân viên bảo vệ
Quyền hạn:
Đội Trưởng chuyên trách và kim nhiệm có quyền chuyển trả nhân viên về phòng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ, có biên bản vi phạm và phiếu chuyển trả kèm theo.
Được đề xuất bổ nhiệm Ca Trưởng trình Ban Giám Đốc quyết định.
Được điều nhân viên từ mục tiêu này sang mục tiêu khác thuộc phạm vi mình quản lý nhưng phải báo cáo Chỉ huy khu vực biết bằng văn bản.
Có quyền lập biên bản tất cả các trường hợp vi phạm và báo cáo đề xuất Chỉ huy Khu vực để xử lý theo quy định.
Có quyền từ chối nhân viên khi Chỉ huy khu vực tự ý điều đến mà không trao đổi trước với Đội Trưởng hoặc không có nhu cầu phải nhận thêm nhân viên.