Tìm hiểu chức năng, quyền hạn của trưởng phòng Nghiệp vụ bảo vệ

Tìm hiểu chức năng, quyền hạn của trưởng phòng nghiệp vụ bảo vệ

Củng cố xây dựng kiện toàn bộ máy của lực lượng bảo vệ, đảm bảo đông về quân số, mạnh về chất lượng. Quản lý chặt chẽ sự biến động về quan số tăng giảm, Đánh giá chất lượng hoạt động của toàn lực lượng bảo vệ, đặc biệt là chất lượng cán bộ từ Đội Phó đến Chỉ huy Khu vực.

Tìm hiểu chức năng, quyền hạn của trưởng phòng nghiệp vụ bảo vệ

Tìm hiểu chức năng, quyền hạn của trưởng phòng nghiệp vụ bảo vệ

Nhiệm vụ
Trưởng phòng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ có nhiệm vụ điều hành toàn bộ mọi hoạt động của lực lượng bảo vệ, chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về việc điều hành của mình.
Có nhiệm vụ xây dựng phương án bảo vệ, kế hoạch công tác tháng, quý, sáu tháng, một năm và sơ kết các mặt công tác ở các thời gian nêu trên báo cáo Ban Giám Đốc.
Tổ chức triển khai quán triệt cho cán bộ thuộc quyền thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên.
Củng cố xây dựng kiện toàn bộ máy của lực lượng bảo vệ, đảm bảo đông về quân số, mạnh về chất lượng. Quản lý chặt chẽ sự biến động về quan số tăng giảm, Đánh giá chất lượng hoạt động của toàn lực lượng bảo vệ, đặc biệt là chất lượng cán bộ từ Đội Phó đến Chỉ huy Khu vực.
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chức năng để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của Công ty nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế ngày càng lớn mạnh.
Có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám Đốc nghiên cứu các văn bản quy định pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ và tham mưu cho Ban Giám Đốc cụ thể hóa văn bản đó, tổ chức quán triệt và thực hiện.
Quyền hạn:
Trưởng phòng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ có quyền bổ nhiệm, điều động, phân công, bãi nhiệm, kỷ luật Đội Trưởng, Đội Phó, Ca Trưởng, nhân viên với các hình thức từ khiển trách đến cảnh cáo.
Có quyền phạt tiền đến 500.000 đ (năm trăm ngàn đồng) và buộc khắc phục hậu quả do người vi phạm gây ra đến 500.000 đ(năm trăm ngàn đồng).
Có quyền tạm đình chỉ công tác đối với cấp Chỉ huy Khu Vực, cấp đội đến tận nhân viên khi có vi phạm quy định lao động hoặc vi phạm khác mà xét thấy cần thiết phải đình chỉ để xác minh làm rõ. Chỉ được tạm đình chỉ trong thời gian 05 ngày (ngày làm việc). Phải báo cáo Ban Giám Đốc về việc đình chỉ đó bằng văn bản sau 08 giờ từ khi quyết định được công bố.Sau 05 ngày tạm đình chỉ mà không có căn cứ chứng minh rằng người bị tạm đình chỉ vi phạm thì phải có thông báo bằng văn bản chấm dứt việc tạm đình chỉ, ngày công lao động được tính theo luật lao động.
Trưởng phòng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ có quyền ủy quyền cho cấp phó thay mình điều hành và quyết định mọi công việc thuộc chức năng của phòng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ.