vận chuyển hàng hóa

Kiến thức nghiệp vụ bảo vệ vận chuyển hàng hóa

Kiến thức nghiệp vụ bảo vệ vận chuyển hàng hóa

Một đoàn xe gồm nhiều xe chở hàng thì Chỉ huy tổ bảo vệ ngồi ở xe đầu đẻ Chỉ huy chung, duy tri tốc độ xe chạy. Chỉ huy chiến đấu khi gặp tội phạm. A. ĐẶC ĐIỂM: 1.