tuần tra

Mục đích và yêu cầu của công tác tuần tra canh gác

Mục đích và yêu cầu của công tác tuần tra canh gác

Quản lý và nắm các diễn biến của các đối tượng cần chú ý; việc chấp hành nội quy bảo vệ Cơ quan, bảo vệ tài sản, bảo vệ bí mật MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1 Mục đích cơ