nhiệm vụ đội trưởng bảo vệ

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của đội trưởng bảo vệ

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của đội trưởng bảo vệ

Thường xuyên kiểm tra các vị trí, các mục tiêu mà mình quản lý, qua công tác kiểm tra kịp thời, uốn nắn, nhắc nhở các vi phạm nhỏ. Nhiệm vụ: Đội Trưởng chuyên trách và kiêm nhiệm có nhiệm