nghiệp vụ bảo vệ

Các quy trình đón tiếp khách cơ bản

Các quy trình đón tiếp khách cơ bản

Trường hợp khách ngồi trong ôtô để trợ lý hoặc tài xế vào liên hệ thì sau khi làm thủ tục xong, mở cổng cho xe đi vào và khi xe đi ngang qua cổng bảo vệ phải chào điều

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của nhân viên bảo vệ

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của nhân viên bảo vệ

Có nhiệm vụ thực hiến tốt công tác bảo vệ tại các vị trí mà mình được phân công, thực hiện tốt công tác bàn giao ca trực theo quy định. Nhiệm vụ Nhân viên có nhiệm vụ tuyệt đối

Tìm hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của chỉ huy phó khu vực

Tìm hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của chỉ huy phó khu vực

Giúp Chỉ huy Trưởng tổng hợp báo cáo tuần, tháng, quý, sáu tháng, một năm. Thống kê đủ số liệu nhân viên bỏ việc, nghỉ phép. Nhiệm vụ: Có trách nhiệm giúp Chỉ huy Trưởng trong việc kiểm tra chất

Tìm hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của chỉ huy khu vực

Tìm hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của chỉ huy khu vực

Nắm chắc sự biến động quân số của các mục tiêu như: nghỉ việc, tự ý bỏ việc, nghỉ phép, chủ động thay thế bổ sung kịp thời để mục tiêu hoạt động tốt, quản lý mục tiêu mới triển

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của đội giám sát, cơ động

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của đội giám sát, cơ động

Giúp Ban Giám Đốc cử Cán Bộ thẩm tra xác minh vụ việc sai phạm mang tính chất phức tạp và phải có kết luận riêng, đề xuất xử lý bằng văn bản, phải chịu trách nhiệm trước Ban Giám

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của đội trưởng bảo vệ

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của đội trưởng bảo vệ

Thường xuyên kiểm tra các vị trí, các mục tiêu mà mình quản lý, qua công tác kiểm tra kịp thời, uốn nắn, nhắc nhở các vi phạm nhỏ. Nhiệm vụ: Đội Trưởng chuyên trách và kiêm nhiệm có nhiệm

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của phó trưởng phòng nghiệp vụ bảo vệ

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của phó trưởng phòng nghiệp vụ bảo vệ

Thay mặt Trưởng phòng trực tiếp kiểm tra tại các khu vực, các mục tiêu, phải báo cáo bằng văn bản có đánh giá nguyên nhân làm được và những hạn chế và đề ra phương pháp khắc phục những

Tìm hiểu chức năng, quyền hạn của trưởng phòng Nghiệp vụ bảo vệ

Tìm hiểu chức năng, quyền hạn của trưởng phòng nghiệp vụ bảo vệ

Củng cố xây dựng kiện toàn bộ máy của lực lượng bảo vệ, đảm bảo đông về quân số, mạnh về chất lượng. Quản lý chặt chẽ sự biến động về quan số tăng giảm, Đánh giá chất lượng hoạt