đội giám sát

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của đội giám sát, cơ động

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của đội giám sát, cơ động

Giúp Ban Giám Đốc cử Cán Bộ thẩm tra xác minh vụ việc sai phạm mang tính chất phức tạp và phải có kết luận riêng, đề xuất xử lý bằng văn bản, phải chịu trách nhiệm trước Ban Giám