công tác bảo vệ hiện trường

Tìm hiểu nội dung cơ bản công tác bảo vệ hiện trường

Tìm hiểu nội dung cơ bản công tác bảo vệ hiện trường

Không được vào hiện trường trừ khi phải tiến hành các biện pháp khẩn cấp (cấp cứu, chữa cháy, di chuyển,…) NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC BẢO VỆ HIỆN TRƯỜNG. 1- Quan sát, xác định phạm vi hiện