chức năng của trưởng phòng Nghiệp vụ bảo vệ

Tìm hiểu chức năng, quyền hạn của trưởng phòng Nghiệp vụ bảo vệ

Tìm hiểu chức năng, quyền hạn của trưởng phòng nghiệp vụ bảo vệ

Củng cố xây dựng kiện toàn bộ máy của lực lượng bảo vệ, đảm bảo đông về quân số, mạnh về chất lượng. Quản lý chặt chẽ sự biến động về quan số tăng giảm, Đánh giá chất lượng hoạt