chỉ huy phó khu vực

Tìm hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của chỉ huy phó khu vực

Tìm hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của chỉ huy phó khu vực

Giúp Chỉ huy Trưởng tổng hợp báo cáo tuần, tháng, quý, sáu tháng, một năm. Thống kê đủ số liệu nhân viên bỏ việc, nghỉ phép. Nhiệm vụ: Có trách nhiệm giúp Chỉ huy Trưởng trong việc kiểm tra chất