ca trực bảo vệ

Những chú ý khi bàn giao ca trực bảo vệ

Những chú ý khi bàn giao ca trực bảo vệ

Khi nhân viên ca trước ra khỏi Mục tiu nhân viên ca sau phải tiến hành khám xét giống như việc khám xét Công nhân vậy. Điều đó đảm bảo nguyên tắc bảo vệ và đảm bảo tính khách quan.